Предмет вивчення навчальної дисципліни –педагогічна творчість та майстерність майбутнього педагога як невід’ємні і, разом з тим, специфічні й самодостатні чинники високопродуктивної педагогічної діяльності.

 

Міждисциплінарні зв’язки –викладання дисципліни«Основи педагогічної творчості та майстерності» узгоджено з вивченням психології, педагогіки та спеціальних методик, теоретико-практичним обгрунтуванням проходженням педагогічної практики на основі міжпредметних зв’язків.

 

Мета і завдання навчальної дисципліни –вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогічної творчості » сприятиме посиленню особистісної орієнтації професійної підготовки майбутніх фахівців освітньо-виховної сфери, їхньої готовності висококваліфіковано й майстерно виконувати професійні обов’язки, творчо підходити до організації педагогічного процесу, володіти сучасними теоретичними і прикладними знаннями про ефективні дидактичні моделі педагогіки партнертва та дієлогової взаємодії, технології подальшого професійно-педагогічного зростання.

 

Мета вивчення курсу  – ознайомлення студентів із основними принципами і операціями людського мислення, освоєння ними апарату математичної логіки, формування у студентів логічного мислення, алгоритмічної культури, а також уявлення про алгоритм і машину Тьюрінга, аксіоматичний метод та пов'язані з ним проблеми.

Формування у студентів практичних знань, умінь, навичок, досвіду роботи щодо використання у вищому навчальному закладі різних систем дистанційного навчання для організації як повноцінного дистанційного так і змішаного (традиційного і дистанційного) навчання. В процесі вивчення дисципліни формуються знання, уміння, навички, досвід роботи студента у сфері використання дистанційних технологій для самостійного підвищення рівня професійної підготовки

Метою навчання дисципліни «Вступ до спеціальності» є – сформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для раціонального використання понять, принципів, положень інформатики у своїй майбутній професійній діяльності, для поглиблення теоретичної підготовки з інформатики, для формування вміння формувати елементи інформаційної, математичної і загальної культури учнів середніх навчальних закладів, інтенсифікації пізнавальної діяльності, надання навчальній діяльності дослідницького, творчого характеру, а результатам навчання – практичної значущості, розкриття творчого потенціалу вчителя і учня, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей учнів, формування світогляду, свідомого ставлення до навколишнього світу.

Навчальна дисципліна «Інформатика» розрахована на  студентів, які вивчали інформатику у курсі загальноосвітньої школи і просунулися вперед на шляху освоєння інформатики та сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій. Змістом дисципліни є навчання теоретичної бази з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, ефективне їх використання, формування основ інформаційної культури студентів.

Курс призначений для навчання людей різного віку роботи з інформаційно-комунікаційними технологіям. Курс включає: теоретичні матеріали, відеоуроки, практичні завдання, тестові задання, випускну роботу. Робота з курсом може здійснюватись в аудиторіях і дистанційно.

Мета навчання в рамках курсу "Об’єктно-орієнтоване моделювання" полягає в розвитку у студентів відповідних професійних знань, вмінь та навичок, пов’язаних з об’єктно-орієнтованим моделюванням динамічних процесів і складних систем. В рамках навчального курсу вивчаються принципи і методи об’єктно-орієнтованого та візуального моделювання динамічних систем, розглядаються методи створення  комп’ютерних моделей різноманітних видів, візуального і ситуаційного моделювання, а також аналізу аналітичних і стохастичних моделей. Досліджуються технології побудови моделей складних динамічних систем, вивчаються інструментальні середовища Stateflow і Simulink.